Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Jdjdjdk"

Translations of "Jdjdjdk"

Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? jdjdjdk
A:
“Jdjdjdk”
“Sksksksksk”
“Dhajwkjska”

Đây là những ví dụ của một hiện tượng trong thế hệ trẻ, tiếng Anh gọi là “keyboard smashing.” Khi người trẻ thấy gì rất hài hước, thì người trẻ bấm những chữ trên bàn chữ một cách mạnh mẽ và ngẫu nhiên.

jdjdjdk

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions