Questions about example sentences with, and the definition and usage of "Giao"

The meaning of "Giao" in various phrases and sentences

Q: O que significa Phương tiện giao thông
?
Q: O que significa tôi muốn giao tiếp bằng tiếng anh tốt?
A: I want to communicate in English well

Example sentences using "Giao"

Q: Mostra-me frases de exemplo com các bạn có biết phần mền nào hoặc cách nào giúp giao tiếp tiếng anh tốt không. .
A: Check the question to view the answer
Q: Mostra-me frases de exemplo com Hãy chỉ giúp tôi một vài câu giao tiếp thông thường với.
A: Please just help me with some words for everyday conversation
Q: Mostra-me frases de exemplo com những câu hỏi giao tiếp thường hay gặp nhất.
A: You can download some apps on App store as "English conversation"
Q: Mostra-me frases de exemplo com cần 1 bạn giúp học giao tiếp tiếng anh giao tiếp.Help me!!.
A: Mình thì vẫn đang còn học tiếng Anh, nhưng nếu bạn có gì thắc mắc mà mình biết thì mình có thể giúp bạn.
Q: Mostra-me frases de exemplo com giao tiếp.
A: Hello friend

Translations of "Giao"

Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? Tôi rất muốn giao tiếp thành thạo tiếng anh
A: I really want to communicate in English fluently
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? tôi không giỏi giao tiếp bằng tiếng anh
A: "I don't speak English very well"
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? tôi muốn giao tiếp tốt
A: I want to communicate well.
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? tắc nghẽn giao thông
A: Traffic jam, I guess
Q: Como é que se diz isto em Inglês (EUA)? "luật giao thông"
A: luật giao thông = traffic laws

Other questions about "Giao"

Q: Mình muốn lập 1 nhóm nói chuyện giao lưu văn hoá bằng tiếng anh
A:
Tôi không có nhóm nhưng bạn luôn có thể tham gia cùng tôi nếu bạn thích gregpetridis0504@gmail.com
Q: Làm thế nào để giao tiếp tiếng anh giỏi như các bạn? soa natural?
A: this is vietnamese :(
Q: giao tiếp
A: communication
Q: Ai có thể giúp tôi giao tiếp tiếng anh không?. Chúng ta có thể nhắn tin với nhau
Q: Tôi muốn học hỏi thêm về cách giao tiếp với khách hàng trong nhà hàng. Nghe có tự nhiên không? soa natural?
A: Check the question to view the answer

Meanings and usages of similar words and phrases

Latest words

giao

HiNative is a platform for users to exchange their knowledge about different languages and cultures. We cannot guarantee that every answer is 100% accurate.

Newest Questions
Newest Questions (HOT)
Trending questions